Tuesday, November 20, 2007

भटी

काल आँफिसांतल्यांन घरी जात्ना मी कसला तरी विचार करीत होतों. तेद्वां अचानक लक्षांत आलें कि मी विचार जर भटींत करतों जाल्यार भटींत ल्हियत कशा नाय ? म्हणुन ह्येँ भटींत.
ह्या फुडें भटींत ल्हियवेशें दिसलें जाल्यार सवय असावी म्हणुन...
Post a Comment